HUURVOORWAARDEN

Deze algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

Huren bij Largorent

 • Tarieven zijn inclusief BTW en onbeperkt kilometergebruik
 • Geen rijklaarmaakkosten
 • Verhuurprijzen zijn exclusief brandstof
 • Inclusief WA verzekering (schade aan derden) met mogelijkheden voor u om voor uw kosten bij te verzekeren
 • Mocht de door u geselecteerde categorie bus onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan zullen wij z.s.m. contact met u opnemen en u waar mogelijk een alternatief aanbieden.
 • Bij het ophalen van de bus dient u een geldig (NL) rijbewijs en paspoort of adresverificatie (rekeningafschrift of anders) met een recente datum te overhandigen. Hiervan zullen kopieën gemaakt worden.
 • De borg bedraagt 350,- EUR. Deze dient voorafgaand aan de verhuurbeweging, samen met het verhuurbedrag, voldaan worden.
 • Voor het huren van een voertuig geldt een minimale rijervaring van 1 jaar
 • Schade aan het object ontstaan tijdens de huurperiode wordt op de huurder verhaald en kan hoger zijn dan het borgbedrag.
 • Huurprijs voor de voertuigen is inclusief pech
 • Wij adviseren u om een reisverzekering af te sluiten om waar mogelijk u in te kunnen dekken tegen eventuele gemaakte onvoorziene kosten welke niet gedekt worden door de ANWB.
 • Levert u de auto niet met volle tank in dan maakt u automatisch gebruik van deze service en kunt u een factuur verwachten voor de benodigde brandstof plus servicekosten van € 25,- ex btw Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken indien anders worden alle gemaakte kosten op de huurder verhaald.
 • Administratiekosten worden bij bekeuringen per beschikking doorbelast € 25,- ex btw
 • Bij verhuur zijn altijd onze algemene voorwaarden en de in het verhuurcontract bepaalde zaken van toepassing en aan ondertekening ook aangenomen en gerespecteerd.
 • In verband met de wet op de privacy hechten wij er belang aan u mee te delen dat alle objecten zijn uitgerust met een Track &Trace systeem.

Huurvoorwaarden

Artikel 1.

Annulering dient uiterlijk voor 08:00 uur en uiterlijk tot 48 uur voorafgaande aan de verhuur geschiedt te zijn. Indien er niet tijdig geannuleerd wordt of indien het huurvoertuig niet afgenomen wordt (no show), zullen alle verhuurkosten verhaald worden op de huurder.

Artikel 2.

Huurder gaat akkoord met de opgegeven respectievelijk nog op te geven stand van de brandstoftank bij vertrek en terugkomst van het object. Bij gebreke van een dergelijke opgegeven stand bij vertrek wordt de brandstoftank als volledig gevuld bij vertrek aangemerkt. Dit een en ander laat onverlet het uitgangspunt dat het object met een volledig gevulde brandstoftank in ontvangst is genomen en ook weer teruggegeven dient te worden.

Artikel 3.

 1. Gedurende de tijd dat huurder over het object beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van het object, zoals brandstof, stalling en bandenreparaties, voor rekening van de huurder.
 2. Eventuele (verwijtbare en/of niet door de ANWB gedekte) sleepkosten en transportkosten van het object en/of inzittenden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4.

De Reparaties die aan het object worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder (zie ook artikel 12).

Artikel 5.

De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.

 Artikel 6.
Als onze objecten zijn WA verzekerd en daarmee is schade aan eventuele derden gedekt. Schade aan het gehuurde object zelf wordt bij de huurder in rekening gebracht. Let op! Dit schadebedrag kan hoger zijn dan de betaalde borg. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het object geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten. Indien schade door een derde wordt veroorzaakt dient te allen tijde de politie ingeschakeld te worden. Dit om te voorkomen dat een derde partij onjuiste informatie verstrekt, waardoor largorent.nl geen verhaal kan halen op de derde partij. Indien huurder er niet op toeziet dat de politie ingeschakeld wordt en/of de identiteit van de derde partij niet verifieert, dan behoudt largorent.nl het recht om het door de huurder betaalde borgbedrag in te houden als tegemoetkoming voor de reparatiekosten, dan wel de volledige schade te verhalen op de huurder. 6a. Nadat verzuim van huurder is ingetreden, is huurder gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De incassokosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag (inclusief de wettelijke rente), dan wel, indien het verschuldigde bedrag lager is dan € 500,- (excl. BTW), ten minste € 100,- (excl. BTW).

Artikel 7.

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode aan het object met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de WA-verzekering gedekt is.
 2. De huurder vrijwaart largorent.nl voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door largorent.nl geen dekking mocht worden gegeven.

2a. Huurder vrijwaart largorent.nl van alle eventuele gevolgschade die kan ontstaan door het niet tijdig beschikbaar zijn van de huurwagen, bijvoorbeeld door het niet tijdig inleveren van de huurwagen door de voorgaande huurder, dan wel onverhoopte uitval van de huurwagen. Largorent.nl zal, ongeacht de aanleiding voor het niet beschikbaar zijn van het object, waar mogelijk een andere (en waar mogelijk hogere) categorie voertuig beschikbaar stellen aan de huurder.

 1. De huurder vrijwaart largorent.nl van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan largorent.nl mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot largorent.nl, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij een eventuele boete wordt er altijd administratiekosten in rekening gebracht.
 2. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door largorent.nl verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan het object, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 8.

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of bestuurder van het object en opgetreden met betrekking tot het object en/of enig daarbij behorend document en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht largorent.nl daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en dit bovendien schriftelijk te bevestigen. Voor het aangeven van de gemaakte schade dient u gebruik te maken van het Incident Aangifte Formulier op de achterzijde van het Voertuig Conditie Rapport. Let op! Als u een gemaakte schade niet meldt aan largorent.nl vervalt de eventuele aanspraak op verzekering. Tevens doen wij aangifte van elke niet gemelde schade. Zorg dat u samen met de tegenpartij een Europees schadeformulier invult. Het Europees schadeformulier samen met dit formulier overhandigd u aan largorent.nl. Eventuele politieaangifte en/of getuigenverklaring dient u ook bij te voegen. De huurder is verplicht de door largorent.nl te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door largorent.nl te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 9.

Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het object of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies van het object met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt largorent.nl geen aansprakelijkheid.

Artikel 10.

Indien het object per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien het object niet binnen 24 uur is geretourneerd teruggegeven. LET OP! Een verhuur dag begint om 09.00 uur en duurt tot uiterlijk 08.30 uur de volgende dag. Indien u van (bijvoorbeeld) 13:00 uur tot 13:00 uur de volgende dag gebruik wenst te maken van het object, dan telt dit als twee verhuurdagen. Bij langer gebruik van het object dan de van te voren overeengekomen periode, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. Het is echter alleen toegestaan langer te huren na overleg met largorent.nl. Dit in verband met andere reeds gemaakte reserveringen. Indien er verzuim wordt gegeven aan deze meld- c.q. overlegplicht wordt er, zonder dat daar enige ingebrekestelling voor vereist is, een boetebedrag gehanteerd per dag bovenop de normale huurdagprijs, dit kan oplopen tot totaal 200% van de huurdagprijs.

10.a. Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 95,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 95,- per dag (exclusief btw) geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht. Bovendien in het geval dat de huurder geen toestemming vraagt voor verlenging huurperiode en ook telefonisch onbereikbaar is voor verhuurder, heeft verhuurder het recht om via satelliettechniek de auto te lokaliseren en terug te halen. Kosten zijn voor rekening huurder.

Artikel 11.

largorent.nl heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het object door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 12.

Er mag met onze verhuurwagens uitsluitend worden gereden in NEDERLAND , voor Buitenlandstoeslagen in BENLUX (belgie, luxemburg) €29,50,- per dag verzekering ,Andere landen in verplicht met overleg, zonder overleg bent u ook onverzekerd voor naar buitenland reizen

Grens overschrijden zonder toestemming  ontvangt u en boetebedrag van €150 per dag incl btw  bovenop de normale huurdagprijs

Artikel 13.

Al onze voertuigen zijn W.A. verzekerd. Mogelijke schade aan derden is hierdoor gedekt. Schade aan het voertuig (indien deze niet verhaalbaar is op derden) is voor risico van de huurder. Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen risico te verlagen, Bovenhoofdse schade (eigen risico verlagen niet inbegrip )

Wat is Bovenhoofdse schade?

Wanneer er een schade tijdens de huurperiode is ontstaan welke zich op meer dan 1,90 meter vanaf de grond bevindt, spreken we over een BOVENHOOFDSE SCHADE. Deze vorm van schade aan de huurauto is NIET AFKOOPBAAR of tegen een extra vergoeding per dag te REDUCEREN. De huurder / bestuurder is dan ook aansprakelijk voor het totale eigen risico bedrag van de Bovenhoofdse schade.

Wat is het eigen risico bij Bovenhoofdse schade?
Autoverhuur die is aangesloten bij de branche organisatie BOVAG en hanteert dan ook de voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de BOVAG. Dit resulteert zich in een onderscheid tussen een Particulier Eigen Risico en een Zakelijk Eigen Risico bij Bovenhoofdse schade.

Bovenhoofdseschade Viaduct

– Particulier Eigen Risico Bovenhoofdse Schade = maximaal € 2.500,-
– Zakelijk Eigen Risico – Bovenhoofdse Schade = maximaal € 5.000,-

Bovenhoofdse schade ontstaat vaak wanneer u zich niet bewust bent van de hoogte van het gehuurde voertuig. De schade kan vooral ontstaan wanneer u onder een viaduct door moet of een te lage garage in wilt rijden. Let daarom altijd op de verkeersborden en/of informatieborden waarop de desbetreffende doorrijhoogtes worden vermeld.

In sommige gevallen is het handig om assistentie te vragen van een medepassagier die meer zicht heeft op de omgeving waar u met de auto wilt inparkeren of manoeuvreren.

Eigen risico

Het eigen risico bij niet verhaalbare schade bedraagt maximaal € 1250,- ex btw Het eigen risico kan verlaagd worden tot € 650 ,- ex btw (leeftijd van 26 jaar en jonger), of € 350,- ex btw (leeftijd van 26 jaar en ouder). Het bedrag voor verlagen van het eigen risico bedraagt € 12,40 ex btw per dag.

In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal € 2500,- (excl. BTW) voor de huurder die consument is, en maximaal € 5000,- (excl. BTW) voor huurder die niet consument is.

 

Deze algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.